١. قسمت این بود که من با تو معاصر باشم

تا در این قصه ی پر حادثه حاضر باشم... ​

​​​​​​(غلامرضا طریقی) 

 

٢. دوست داشتنِ تنها کافی نیست، مکتب تو را باید زیست... 

 

۳. داغ های همه ی تاریخ را ما به یکباره دیدیم،چرا که ما امت آخرالزمانیم...

داغ بی تسلی