اینجا سفرنامه ی مکتوب من است

بخش های قابل انتشار سفرم

در مقطعی که ساکن سیاره ی رنجیم

 

وَ أَنَّ الرَّاحِلَ إلَیْکَ قَرِیبُ الْمَسَافَهِ

وَ أَنَّکَ لاَتَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِکَ

إلاَّ أَنْ تَحْجُبَهُمُ الأَْعْمَال دُونَکَ

و همانا مسافر به سوی تو مسافتش نزدیک است

و تو از آفریدگانت هرگز در پرده نیستی

جز اینکه کردارشان آنان را از تو محجوب نماید

 

خرم آن روز کز این مرحله بر بندم بار

از سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم