١.در مسابقات وزنه برداری

وقتی ورزشکار می خواهد بیاید روی تخته مربی اش تا آخرین لحظه کنارش است 

مربی با شاگرد وزنه بردارش صحبت می کنند، چیزهایی را گوشزد می کند به او و دم آخر می زند روی شانه هایش

من گمان می کنم وزنه بردار ها هرچقدر هم که آماده باشند از پیش، نیازمند آن دلگرمی دمِ مسابقه و آن حرکت آخرند، این که یکی بکوبد روی شانه هایشان و نیرو بدهد، انگیزه بدهد...